Περιγραφή και Λεπτομέρειες

  • Ηπατολογία
  • Αφαίρεση πολύποδα
  • Ηλεκτρονική συνταγογράφηση
  • Ηπατολογικός έλεγχος